Tài liệu phục vụ lấy kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Duy Xuyên giai đoạn 2023-2025

Tài liệu phục vụ lấy kiến cử tri về sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Duy Xuyên giai đoạn 2023-2025

Căn cứ Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 23/4/2024 của UBND huyện về lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Duy Xuyên giai đoạn 2023-2025. Để phục vụ cho việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình thông qua Hội đồng Nhân dân các cấp về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Duy Xuyên giai đoạn 2023 – 2025; Ủy ban Nhân dân huyện thông báo tài liệu lấy ý kiến cử tri gồm:

- Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của huyện(tải tại đây).

- Bản tóm tắt đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của huyện(tải tại đây).

- Danh mục các văn bản chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về sắp xếp ĐVHC(tải tại đây).

Tin liên quan