Thông báo triển khai xây dựng công trình

Thông báo triển khai xây dựng công trình: Di tích Mộ Lê Quý Công; Hạng mục: Tu bổ và tôn tạo di tích; Địa điểm: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.