HĐND huyện Duy Xuyên tổ chức kỳ họp thứ 19

Ngày 27/5, HĐND huyện Duy Xuyên khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ 19 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định. Ông Nguyễn Công Dũng - Chủ tịch HĐND huyện và ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tại kỳ họp, UBND huyện thông qua tóm tắt các nội dung Tờ trình về: Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024; Quy định mức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện giai đoạn 2024-2025; Tỷ lệ hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách nhà nước để thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Đại diện Ban Pháp chế HĐND huyện trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện; báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri của 2 xã Duy Thu và Duy Tân. Đại diện Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ XIX HĐND huyện khóa XII. Các đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua các Nghị quyết của kỳ họp./.

 

Tin liên quan