Quyết định về việc huỷ Quyết định số 7844/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND huyện Duy Xuyên về việc giao đất cho công dân để xây dựng nhà ở

Quyết định về việc huỷ Quyết định số 7844/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND huyện Duy Xuyên về việc giao đất cho công dân để xây dựng nhà ở