QĐ Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính và phương án thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính và phương án thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam