Thông báo số 2: về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia “Duy Xuyên trong tiến trình lịch sử dân tộc”

Thông báo số 2: về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia “Duy Xuyên trong tiến trình lịch sử dân tộc”

Duy Xuyên tổ chức hội thảo thời gian ra đời danh xưng hành chính huyện Duy Xuyên

Duy Xuyên tổ chức hội thảo thời gian ra đời danh xưng hành chính huyện Duy Xuyên