Cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả

Hưởng ứng phong trào cải tạo vườn tạp trồng các loại cây ăn quả có giá trị, nhiều nông dân xứ Quảng đã tiếp cận với khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế hộ gia đình.

BHXH Huyện Duy Xuyên: phấn đấu đến cuối năm 2021 có trên 38.613 người đăng ký sử dụng ứng dụng VssID – BHXH số.

BHXH Huyện Duy Xuyên: phấn đấu đến cuối năm 2021 có trên 38.613 người đăng ký sử dụng ứng dụng VssID – BHXH số.

Ứng dụng “Smart Quang Nam”

Người dân có thể cài đặt ứng dụng “Smart Quang Nam” cung cấp các tiện ích số dành cho người dân tỉnh Quảng Nam

Triển khai thí điểm “Hệ sinh thái hành chính công” và mô hình “xã thông minh qua bưu chính công ích” đầu tiên của tỉnh Quảng Nam tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên.

Ngày 8/4/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam phối hợp Bưu điện tỉnh Quảng Nam triển khai thí điểm “Hệ sinh thái hành chính công” và mô hình “xã thông minh qua bưu chính công ích” đầu tiên của tỉnh Quảng Nam tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên.