Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngần sách quí I-2021

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Về việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tổ chức bầu cử

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

ke hoach kem theo cong van so 1048/UBND-VP ngay 09/12/2015

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

ve viec gui thu tuc thi dua khen thuong nam 2015

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀