Bán đấu giá tài sản Khu nhà truyền thống xã Duy Hòa

Để tạo mặt bằng thi công xây dựng công trình Trụ sở Công an xã Duy Hòa của UBND xã Duy Hòa, nay Hội đồng đấu giá tài sản thanh lýKhu nhà truyền thống UBND xã Duy Hòatiến hành tổ chức bán đấu giá tài sản với một số nội dung như sau:

QĐ Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Duy Xuyên.

QĐ Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Duy Xuyên

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngần sách quí I-2021

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Về việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tổ chức bầu cử

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

ke hoach kem theo cong van so 1048/UBND-VP ngay 09/12/2015

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

ve viec gui thu tuc thi dua khen thuong nam 2015

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀