QĐ Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Duy Xuyên.

QĐ Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Duy Xuyên

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngần sách quí I-2021

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Về việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tổ chức bầu cử

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

ke hoach kem theo cong van so 1048/UBND-VP ngay 09/12/2015

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

ve viec gui thu tuc thi dua khen thuong nam 2015

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀