Công văn báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Ất Mùi năm 2015

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Điểm sát hạch xét tuyển công chức cấp xã năm 2014

<font size="2"> <h2><strong><a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/tong_hop_diem_ban_sat_hach_ok_goi_len_mang.xls" target="_blank">Điểm sát hạch xét tuyển công chứ</a>c cấp xã năm 2014 đối với 4 xã bãi ngang ven biển</strong></h2></font><br />

Thông báo xét tuyển công chức xã 2014

<p><a target="_blank" href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/THONG_BAO__NHU_CAU_TUYEN_DUNG_CC_CAP_XA_2014.xls">Nhu cầu xét tuyển công chức xã, thị trấn năm 2014.</a></p> <p><a target="_blank" href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/2011/THONG_BAO_XET_TUYEN_CC_XA_2014.doc" title="">Thông báo xét tuyển công chức xã, thị trấn năm 2014 </a><br /> </p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014

<p><strong><a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/CCHC/KH.CCHC_2014.doc" target="_blank">1. Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2014</a>.&nbsp; </strong></p> <p><strong><a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/CCHC/phu_luc_KH.CCHC_2014.xls" target="_blank">2. Phụ lục Quyết định</a></strong><br /> </p> <p>&nbsp;</p>