Mẫu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

<p><a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/Mau_1.doc" target="_blank">Mau 1:Bảng nhận xét đánh giá của cán bộ công chức, lãnh đạo quản lý</a><br /> </p> <p><a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/Mau_2.doc" target="_blank">Mau 2: Bảng nhận xét đánh giá của công chức, viên chức</a><br /> </p> <p><a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/Phieu&amp;x28;mau3&amp;x29;.xls" target="_blank">Mau 3: Phiếu biểu quyết</a><br /> </p> <p><a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/bang_tong_hop&amp;x28;mau4&amp;x29;.xls" target="_blank">Mau 4:Bảng tổng hợp</a><br /> </p>

Hồ sơ mẫu về cấp GCN quyền sử dụng đất

<p>1. <a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/Don_de_nghi_cap_GCN.doc" target="_blank">Đơn đề nghị cấp GCN</a></p> <p>2. <a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/Don_de_nghi_cap_lai,_cap_doi_GCN.doc" target="_blank">Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi GCN&nbsp;</a></p> <p>3.<a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/Don_xin_tach_va_hop_thua_dat_ho_gia_dinh_ca_nhan.doc" target="_blank"> Đơn xin tách và hợp thửa đất hộ gia đình cá nhân</a></p> <p>4. <a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/MAU_37_HD_chuyen_nhuong_QSDD.doc" target="_blank">Mẫu 37 HD chuyển nhượng QSDĐ</a></p> <p>5. <a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/Mau_41_HD_tang_cho_QSDD.doc" target="_blank">Mẫu 41 HD tặng cho QSDĐ</a></p> <p>6.<a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/mau_don_dang_ky_bien_dong.doc" target="_blank">Mẫu đơn đăng ký biến động</a></p> <p>7.<a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/Mau_don_xin_giao_dat_ho_gia_dinh_ca_nhan.doc" target="_blank">Mẫu đơn xin giao đất hộ gia đình cá nhân</a></p> <p>8.<a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/Mau_To_khai_le_phi_truoc_ba_nha_dat..doc" target="_blank">Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất.</a></p> <p>9.<a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/Mau_To_khai_thue_nha,_dat..doc" target="_blank">Mẫu tờ khai thuế nhà, đất</a></p> <p>10.<a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/MAU_To_khai_thue_thu_nhap_ca_nhan..doc" target="_blank">Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân</a></p> <p>11.<a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/Mau_To_khai_tien_SD_dat..doc" target="_blank">Mẫu tờ khai tiền sử dụng đất</a><br /> </p>

CV 531/UBND-NV ngày 15/7/2013 về xác định vị trí việc làm

<ul> <li><a title="" href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/DE_AN_theo_ND_36-TT_05.doc" target="_blank">1. Đề án(mẫu) vị trí việc làm&nbsp;và cơ cấu ngạch công chức</a></li> <li><a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/KH_2068.KH.SNV-_vi_tri_viec_lam.pdf" target="_blank">2. Kế hoạch 2068/KH-SNV - vị trí việc làm</a></li> <li><a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/De_an_mau_vi_tri_viec_lam_va_co_cau_vien_chuc_theo_chuc_danh_nghe_nghiep.doc" target="_blank" title="">3. Đề án ( mẫu) vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp</a></li> <li><a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/36-2013-_Q272;_ve_vi_tri_viec_lam.pdf" target="_blank">4. Nghị định 36/2013/QĐ về vị trí việc làm</a></li> <li>5. Th<a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/thong_tu_14_huong_dan_thuc_hien_nghi_dinh_41.doc" target="_blank">ông tư 14 hướng dẫn thực hiện nghị định 41</a></li> <li><a title="" href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/Thong_tu_05_huong_dan_ND_36.doc" target="_blank">6. Thông tư 05 hướng dẫn nghị định 36</a></li> <li><a title="" href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/PHU_LUC_vien_chuc.doc" target="_blank">7. Phụ lục kèm theo đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức</a></li> <li><a title="" href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/PHU_LUC_cong_chuc.doc" target="_blank">8. Phụ lục kèm theo đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức</a></li> <li><a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/NGHI_DINH_41vi_tri_viec_lam_SU_NGHIEP.doc" target="_blank">9. Nghị định 41 về vị trí việc làm và cơ cấu viên chức</a></li></ul>

Mẫu tờ khai tiên sử dụng đất

<a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/Mau_To_khai_tien_SD_dat..doc" target="_blank">Mẫu tờ khai tiên sử dụng đất.</a>

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân

<a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/MAU_To_khai_thue_thu_nhap_ca_nhan..doc" target="_blank">Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân.</a>

Mẫu tờ khai thuế nhà đất

<a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/Mau_To_khai_thue_nha,_dat..doc" target="_blank">Mẫu tờ khai thuế nhà đất.</a>

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

<a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/Mau_To_khai_le_phi_truoc_ba_nha_dat..doc" target="_blank">Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất.</a>

Mẫu đơn xin giao đất cho hộ gia đình cá nhân

<a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/Mau_don_xin_giao_dat_ho_gia_dinh_ca_nhan.doc" target="_blank">Mẫu đơn xin giao đất cho hộ gia đình cá nhân.</a>

Mẫu đơn đăng ký biến động

<a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/mau_don_dang_ky_bien_dong.doc" target="_blank">Mẫu đơn đăng ký biến động.</a>

Mẫu 37 HD quyền chuyển nhượng đất

<a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/MAU_37_HD_chuyen_nhuong_QSDD.doc" target="_blank">Mẫu 37 HD quyền chuyển nhượng đất.</a>