Mẫu 37 HD quyền chuyển nhượng đất

<a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/MAU_37_HD_chuyen_nhuong_QSDD.doc" target="_blank">Mẫu 37 HD quyền chuyển nhượng đất.</a>

Mẫu 41 HD tặng cho quyền sử dụng đất

<a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/Mau_41_HD_tang_cho_QSDD.doc" target="_blank">Mẫu 41 HD tặng cho quyền sử dụng đất.</a>

Don xin tach va hop thua dat ho gia dinh ca nhan

<a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/Don_xin_tach_va_hop_thua_dat_ho_gia_dinh_ca_nhan.doc" target="_blank">Đơn xin tách và hợp thửa đất hộ gia đình cá nhân.</a><br />

Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận

<a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/Don_de_nghi_cap_lai,_cap_doi_GCN.doc" target="_blank">Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận.</a>

Don de nghi cap GCN

<a href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/Don_de_nghi_cap_GCN.doc" target="_blank">Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận.</a><br />

Quy trình tiếp nhận xử lý và hoàn trả kết quả hồ sơ

<a target="_blank" href="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/quy_trinh_tiep_nhan_va_hoan_tra_ket_qua.doc" title="">Quy trình tiếp nhận xử lý và hoàn trả kết quả hồ sơ</a> theo cơ chế &quot; một cửa, một cửa liên thông&quot;.<br />

Sông Thu Bồn và những viên ngọc lấp lánh

<img style="margin: 0px;" title="" height="113" alt="" src="http://www.duyxuyen.quangnam.gov.vn/images/stories/small_1238815013.nv.jpg" width="150" align="left" />Một chiếc chiếu được xem là lớn nhất Việt Nam vừa được hàng chục nghệ nhân làng chiếu cói xã Duy Vinh (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) dệt liên tục trong 7 ngày...