Dự án Khu thương mại - du lịch phía Đông xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên

Dự án Khu thương mại - du lịch phía Đông xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên

QĐ Phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý kèm theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu tái định cư ven biển Duy Hải, xã Duy Hải và Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

QĐ Phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý kèm theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu tái định cư ven biển Duy Hải, xã Duy Hải và Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Công bố công khai đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư ven biển Duy Hải (giai đoạn 1), xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên

V/v công bố công khai đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư ven biển Duy Hải (giai đoạn 1), xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên

Phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý kèm theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu tái định cư ven biển Duy Hải (giai đoạn 1), xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Quyết định Phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý kèm theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu tái định cư ven biển Duy Hải (giai đoạn 1), xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Công bố công khai Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Thương mại dịch vụ Kiểm Lâm, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên

Công bố công khai Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Thương mại dịch vụ Kiểm Lâm, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên

Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Duy Trinh (Khu dân cư Phù Dưỡng), xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên

V/v công bố công khai Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Duy Trinh (Khu dân cư Phù Dưỡng), xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên

QĐ Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) và ban hành Quy định quản lý theo quy hoạch Khu dân cư Duy Trinh (Khu dân cư Phù Dưỡng), xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên

QĐ Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) và ban hành Quy định quản lý theo quy hoạch Khu dân cư Duy Trinh (Khu dân cư Phù Dưỡng), xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên