Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 2. Du thao NQ DC CTDt 06 du an.doc 2021-2026 Kỳ họp thứ 18 Xem chi tiết
2 3. Du thao NQ Dc BS KH DTC trung han (lan 11).doc 2021-2026 Kỳ họp thứ 18 Xem chi tiết
3 4. Du thao NQ DC BS KH DTC Nam 2024 (lan 1) 2021-2026 Kỳ họp thứ 18 Xem chi tiết
4 5. DU THAO NGHI QUYET VE GIAO NHIEM VU QD CTDT moi 2021-2026 Kỳ họp thứ 18 Xem chi tiết
5 6. Du thao NQ XD NVH thon khoi pho Moi 22-3-2024 2021-2026 Kỳ họp thứ 18 Xem chi tiết
6 7. Du thao NQ GTNT 2024 2021-2026 Kỳ họp thứ 18 Xem chi tiết
7 1. Du thao NQ Quyet nghi chu truong dau tu HDND KHOA XII ky hop 18 2021-2026 Kỳ họp thứ 18 Xem chi tiết
8 3. BC TT De an XD Nha van hoa CTBH.signed 2021-2026 Kỳ họp thứ 18 Xem chi tiết
9 4. BC TT chi tieu GTNT 2024 CTBH.signed 2021-2026 Kỳ họp thứ 18 Xem chi tiết
10 5-6. BC TT NQ ve KH DTC TH 21-25 va DTC 2024 CTBH.signed 2021-2026 Kỳ họp thứ 18 Xem chi tiết
11 1-2-7. BC TT thay the NQ 06 va CTDT du an CTBH.signed 2021-2026 Kỳ họp thứ 18 Xem chi tiết
12 7. To trinh so 41 ve quyet dinh CTDT Truong THCS Ngo Quyen 2021-2026 Kỳ họp thứ 18 Xem chi tiết
13 8. To trinh so 42 ve quyet dinh CTDT Truong TH Duy Hoa 2021-2026 Kỳ họp thứ 18 Xem chi tiết
14 9. To trinh so 43 ve quyet dinh CTDT Truong TH So 2 Nam Phuoc 2021-2026 Kỳ họp thứ 18 Xem chi tiết
15 10. To trinh so 44 ve quyet dinh CTDT Truong TH So 3 Nam Phuoc 2021-2026 Kỳ họp thứ 18 Xem chi tiết
16 11. To trinh so 46 ve dieu chinh chu truong dau tu DH25 gd2 2021-2026 Kỳ họp thứ 18 Xem chi tiết
17 12. To trinh so 55 ve dieu chinh chu truong dau tu DH13 gd1 2021-2026 Kỳ họp thứ 18 Xem chi tiết
18 13. To trinh so 56 ve dieu chinh chu truong dau tu DH13 gd2 2021-2026 Kỳ họp thứ 18 Xem chi tiết
19 14. To trinh so 47 ve DC DTC trung han lan 11 2021-2026 Kỳ họp thứ 18 Xem chi tiết
20 15. To trinh so 48 ve de nghi DCBS Ke hoach Dau tu cong nam 2024 2021-2026 Kỳ họp thứ 18 Xem chi tiết