Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Báo cáo trả lời cử tri sau kỳ họp HĐND huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
2 Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về Đề án phát triển đô thị huyện Duy Xuyên giai đoạn 2021-2025, đinh hướng đến năm 2030; dự thảo NQ phát triển đô thị: Nam Phước, Duy Hải , Duy Nghĩa, Kiểm Lâm(Duy Hòa) 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
3 Báo cáo thâm tra của Ban KT-XH về dự thảo Nghi quyết phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
4 Báo cáo thẩm tra của Ban KT-Xh về dự thảo NQ quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách địa phương 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
5 Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về tình hình thực hiện dự toán ngân sách, đầu tư công; phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước đầu tư công năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
6 Báo cáo thẩm tra của Ban KT-Xh về dự thảo NQ điều chỉnh, bổ sung đầu tư công trung hạn giai đoan 2021-2025 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
7 Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH huyện và tình hình KT-XH năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; dự thảo NQ về kế hoạch phát triên KT-XH năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
8 Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và nhiệm vụ công tác năm 2022 của Ban KT-XH HĐND huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
9 Gợi ý nội dung thảo luận tổ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
10 Phân tổ thảo luận số 1 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
11 Báo cáo của Chánh án nhân dân huyện về công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2021 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
12 Báo cáo viện trưởng viện Kiểm soát nhân dân huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
13 Dự thảo về kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
14 Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
15 5. Phu luc (7,8,9,10,11 và 12) DM dự án đầu tư 2021-2030 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
16 Dự thảo phát triển đô thị: Nam Phước, Duy Hải – Duy Nghĩa, Kiểm Lâm (Duy Hòa), huyện Duy Xuyên giai đoạn 2021-2025 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
17 Phụ lục tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
18 4. Dự thảo NQ va TTr thu chi NSNN nam 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
19 3.1.1. Phu luc NQ DTC 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
20 Dự thảo quy định tỉ lệ phân chia một số khoản thu giữa ngân sách huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết