Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Báo cáo số 24 của Hội đồng nhân dân 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
2 Báo cáo số 23 của Hội đồng nhân dân 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
3 Báo cáo số 22 của Hội đồng nhân dân 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
4 Báo cáo số 21 của Hội đồng nhân dân 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
5 Báo cáo số 20 của Hội đồng nhân dân 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
6 Phụ lục KH chỉ tiêu phân bổ đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, trong đô thị trên địa bàn huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
7 Dự thảo NQ Về kế hoạch sử dụng đất huyện Duy Xuyên năm 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
8 Phụ lục Nhu cầu đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong năm 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
9 Nâng cấp, sửa chữa và mở rộng hệ thống đường giao thông nông thôn và đường trong đô thị trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
10 Dự thảo NGHỊ QUYẾT Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Khu Thương mại - dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
11 Dự thảo NGHỊ QUYẾT Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 4) 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
12 NGHỊ QUYẾT Về nâng cấp, sửa chữa và mở rộng hệ thống đường giao thông nông thôn và đường trong đô thị trên địa bàn huyện Duy Xuyên giai đoạn 2023 - 2025 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
13 Dự thảo NGHỊ QUYẾT Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách huyện để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật và chế biến sản phẩm đối với hợp tác xã trên địa bàn huyện Duy Xuyên, giai đoạn 2021-2025 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
14 Nghị quyết Bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
15 Nghị quyết về kết quả kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
16 Phụ lục Danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM nam 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
17 NQ Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
18 Phụ lục danh mục công trình thực hiện CT MTQG xây dựng NTM 2021-2025 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
19 Quyết định về triệu tập Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện kỳ họp HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 7 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
20 Tờ trình 172 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết