Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Dự thảo các phụ lục Nghị quyết HĐND kỳ họp thứ 3 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
2 Dự thảo NGHỊ QUYẾT Về phát triển sự nghiệp văn hóa huyện Duy Xuyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
3 Dự thảo NGHỊ QUYẾT Về phát triển du lịch huyện Duy Xuyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
4 NGHỊ QUYẾT Về kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
5 Dự thảo NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch sử dụng đất huyện Duy Xuyên năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
6 Tờ trình & Phu lục ban hành NQ Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất(PL 04) 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
7 Tờ trình & Phu lục ban hành NQ Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
8 Tờ trình Đề nghị ban hành nghị quyết và đề án về phát triển du lịch huyện Duy Xuyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
9 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết và đề án phát triển sự nghiệp văn hóa huyện Duy Xuyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
10 Đề án Du lịch huyện Duy Xuyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết