Quyết định 36 Về triệu tập Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự Kỳ họp thứ 3
Tiêu đề Quyết định 36 Về triệu tập Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự Kỳ họp thứ 3
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 3
Tải về