Quyết định ban hành Chương trình phát triển nguồn nhân lực huyện Duy Xuyên giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Tiêu đề Quyết định ban hành Chương trình phát triển nguồn nhân lực huyện Duy Xuyên giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 3
Tải về