Kế hoạch Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số huyện Duy Xuyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Tiêu đề Kế hoạch Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số huyện Duy Xuyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 3
Tải về