Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết và đề án phát triển sự nghiệp văn hóa huyện Duy Xuyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Tiêu đề Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết và đề án phát triển sự nghiệp văn hóa huyện Duy Xuyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 3
Tải về