Tờ trình Đề nghị ban hành nghị quyết và đề án về phát triển du lịch huyện Duy Xuyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Tiêu đề Tờ trình Đề nghị ban hành nghị quyết và đề án về phát triển du lịch huyện Duy Xuyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 3
Tải về