Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri được trả lời tại Báo cáo số 377/BC-UBND ngày 17/12/2021 của UBND huyện
Tiêu đề Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri được trả lời tại Báo cáo số 377/BC-UBND ngày 17/12/2021 của UBND huyện
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 6
Tải về