Báo cáo tình hình thu-chi ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực ngân sách, đầu tư công 6 tháng cuối năm 2022
Tiêu đề Báo cáo tình hình thu-chi ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực ngân sách, đầu tư công 6 tháng cuối năm 2022
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 6
Tải về