Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023
Tiêu đề Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 6
Tải về