Đề xuất điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Khu Thương mại - dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm Địa điểm: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Tiêu đề Đề xuất điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Khu Thương mại - dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm Địa điểm: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 7
Tải về