Dự thảo NGHỊ QUYẾT Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách huyện để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật và chế biến sản phẩm đối với hợp tác xã trên địa bàn huyện Duy Xuyên, giai đoạn 2021-2025
Tiêu đề Dự thảo NGHỊ QUYẾT Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách huyện để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật và chế biến sản phẩm đối với hợp tác xã trên địa bàn huyện Duy Xuyên, giai đoạn 2021-2025
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 7
Tải về