Nâng cấp, sửa chữa và mở rộng hệ thống đường giao thông nông thôn và đường trong đô thị trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025
Tiêu đề Nâng cấp, sửa chữa và mở rộng hệ thống đường giao thông nông thôn và đường trong đô thị trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 7
Tải về