QĐ Về triệu tập Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề
Tiêu đề QĐ Về triệu tập Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 8
Tải về