Dự thảo NQ Về quy hoạch sử dụng đất của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030
Tiêu đề Dự thảo NQ Về quy hoạch sử dụng đất của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 8
Tải về