BÁO CÁO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU CỦA HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM
Tiêu đề BÁO CÁO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU CỦA HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 8
Tải về