Báo cáo Thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030
Tiêu đề Báo cáo Thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 8
Tải về