Báo cáo Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết thông qua quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Hải - Duy Nghĩa
Tiêu đề Báo cáo Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết thông qua quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Hải - Duy Nghĩa
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 8
Tải về