Dự thảo NQ Về thông qua Đề án ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số huyện Duy Xuyên, giai đoạn 2022 – 2025
Tiêu đề Dự thảo NQ Về thông qua Đề án ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số huyện Duy Xuyên, giai đoạn 2022 – 2025
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 9
Tải về