Tờ trình Đề nghị ban hành nghị quyết về kế hoạch thực hiện Duy Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao đến năm 2025
Tiêu đề Tờ trình Đề nghị ban hành nghị quyết về kế hoạch thực hiện Duy Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao đến năm 2025
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 9
Tải về