BÁO CÁO Kết quả giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp trong năm 2020, 2021 trên địa bàn huyện
Tiêu đề BÁO CÁO Kết quả giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp trong năm 2020, 2021 trên địa bàn huyện
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 9
Tải về