Phụ lục Danh mục nhiệm vụ, dự án, kinh phí thực hiện đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025
Tiêu đề Phụ lục Danh mục nhiệm vụ, dự án, kinh phí thực hiện đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 9
Tải về