BÁO CÁO Kết quả giải quyết ý kiến cử tri được trả lời tại Báo cáo số 215/BC-UBND ngày 11/7/2022 của UBND huyện
Tiêu đề BÁO CÁO Kết quả giải quyết ý kiến cử tri được trả lời tại Báo cáo số 215/BC-UBND ngày 11/7/2022 của UBND huyện
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 9
Tải về