Dự thảo NQ Về xây dựng huyện Duy Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao đến năm 2025
Tiêu đề Dự thảo NQ Về xây dựng huyện Duy Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao đến năm 2025
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 9
Tải về