TỜ TRÌNH Đề nghị thông qua danh mục, chỉ tiêu và kế hoạch vốn đầu tư các công trình nâng cấp, sửa chữa và mở rộng hệ thống giao thông nông thôn
Tiêu đề TỜ TRÌNH Đề nghị thông qua danh mục, chỉ tiêu và kế hoạch vốn đầu tư các công trình nâng cấp, sửa chữa và mở rộng hệ thống giao thông nông thôn
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 9
Tải về