NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Tiêu đề NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 9
Tải về