Dự thảo NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh tỉ lệ phân chia một số khoản thu giữa ngân sách huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2023
Tiêu đề Dự thảo NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh tỉ lệ phân chia một số khoản thu giữa ngân sách huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2023
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 9
Tải về