BÁO CÁO Kết quả công tác năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
Tiêu đề BÁO CÁO Kết quả công tác năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 9
Tải về