BÁO CÁO 42 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục, chỉ tiêu khối lượng, kế hoạch vốn đầu tư các công trình nâng cấp, sửa chữa và mở rộng
Tiêu đề BÁO CÁO 42 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục, chỉ tiêu khối lượng, kế hoạch vốn đầu tư các công trình nâng cấp, sửa chữa và mở rộng
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 9
Tải về