BÁO CÁO 43 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Đề án Ứng dụng Công nghệ thông tin, chuyển đổi số huyện Duy Xuyên giai đoạn 2022 - 2025
Tiêu đề BÁO CÁO 43 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Đề án Ứng dụng Công nghệ thông tin, chuyển đổi số huyện Duy Xuyên giai đoạn 2022 - 2025
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 9
Tải về