BÁO CÁO 44 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết xây dựng huyện Duy Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao đến năm 2025
Tiêu đề BÁO CÁO 44 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết xây dựng huyện Duy Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao đến năm 2025
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 9
Tải về