BÁO CÁO 45 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Tiêu đề BÁO CÁO 45 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 9
Tải về