BÁO CÁO 46 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình thực hiện dự toán ngân sách, đầu tư công năm 2022
Tiêu đề BÁO CÁO 46 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình thực hiện dự toán ngân sách, đầu tư công năm 2022
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 9
Tải về