BÁO CÁO 47 Thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương
Tiêu đề BÁO CÁO 47 Thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 9
Tải về