BÁO CÁO 48 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân huyện năm 2023
Tiêu đề BÁO CÁO 48 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân huyện năm 2023
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 9
Tải về