Dự thảo NGHỊ QUYẾT Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương
Tiêu đề Dự thảo NGHỊ QUYẾT Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 9
Tải về