Dự thảo NGHỊ QUYẾT Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Tiêu đề Dự thảo NGHỊ QUYẾT Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 9
Tải về