Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Dự thảo NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 5) 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
2 Dự thảo NGHỊ QUYẾT Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
3 Phụ lục công trình mới bổ sung giai đoạn 2022-2025 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
4 Dự thảo NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch đầu tư công năm 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
5 Dự thảo NGHỊ QUYẾT Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
6 Dự thảo NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 5) 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
7 Phục lục KH dau tu cong 2023 CHINH THUC 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
8 BÁO CÁO 48 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
9 BÁO CÁO 47 Thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
10 BÁO CÁO 46 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình thực hiện dự toán ngân sách, đầu tư công năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
11 BÁO CÁO 45 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
12 BÁO CÁO 44 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết xây dựng huyện Duy Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
13 BÁO CÁO 43 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Đề án Ứng dụng Công nghệ thông tin, chuyển đổi số huyện Duy Xuyên giai đoạn 2022 - 2025 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
14 BÁO CÁO 42 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục, chỉ tiêu khối lượng, kế hoạch vốn đầu tư các công trình nâng cấp, sửa chữa và mở rộng 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
15 BÁO CÁO 41 Thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện về tình hình KT-XH năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
16 BÁO CÁO Kết quả công tác năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
17 Dự thảo NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh tỉ lệ phân chia một số khoản thu giữa ngân sách huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
18 Báo cáo số 424 - Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách - Đầu tư XDCB Năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
19 Báo cáo kết quả thi hành án dân sự 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
20 Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết